SGK Toán 7 - Cánh Diều

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1

Trong bài này, HocThatGioi sẽ cùng bạn giải quyết toàn bộ các câu hỏi khởi động, vận dụng, bài tập trong bài Góc ở vị trí đặc biệt Các bài tập sau đây thuộc bài 1 chương 4 – Góc, Đường thẳng song song trang 90, 91, 92, 93, 94 Toán 7 Cánh diều tập 1. Hy vọng các bạn có thể hiểu được trọn vẹn bài học sau khi xem hết các phương pháp giải và lời giải cực chi tiết mà HocThatGioi trình bày ở dưới.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 1 Chương 4

Dưới đây là phương pháp và bài giải chi tiết cho các câu hỏi khởi động, hoạt động khám phá, thực hành cùng phần luyện tập ở các trang 90, 91, 92, 93, 94 trong bài Góc ở vị trí đặc biệt Cùng HocThatGioi đi tìm đáp án ngay nhé!

Giải câu hỏi khởi động Trang 90 SGK Toán 7 Cánh Diều Tập 1

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 19
Trên mặt đồng hồ ở Hình 1, quan sát hai góc: góc tạo bởi kim giờ và kim phút; góc tạo bởi kim phút và kim giây.

Hai góc đó có liên hệ gì đặc biệt?
Phương pháp giải:
Xác định đỉnh, cạnh của hai góc đó
Lời giải chi tiết:
2 góc được đánh dấu là 2 góc có: chung đỉnh; có chung một cạnh ; kim giờ và kim giây nằm về hai phía của kim phút.

Hoạt động 1 trang 90

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 20
Cho đường thẳng xy. Từ một điểm O trên đường thẳng xy, ta vẽ hai tia Oz và Ot như Hình 2.
a) Lấy điểm A bất kì trên tia Oz (A khác O), lấy điểm B bất kì trên tia Ot (B khác O), vẽ đoạn thẳng AB.
b) Đoạn thẳng AB có cắt đường thẳng xy hay không?
Phương pháp giải:
Vẽ hình và nhận xét
Lời giải chi tiết:
a)
Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 21
b) Đoạn thẳng AB cắt đường thẳng xy

Hoạt động 2 trang 90

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 22
Quan sát hai góc xOy và zOy ở Hình 3.
a) Nêu đỉnh chung và cạnh chung của hai góc xOy và zOy.
b) Vẽ tia đối Oy’ của tia Oy.
c) Hai tia Ox và Oz có nằm về hai phía của đường thẳng yy’ hay không?
Phương pháp giải:
Xác định đỉnh, cạnh của hai góc được đánh dấu rồi nhận xét.
+ Vẽ hình và nhận xét.
Lời giải chi tiết:
a) Đỉnh của góc xOy và zOy cùng là đỉnh O; cạnh chung là cạnh Oy.
b)
Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 23
c) Hai tia Ox và Oz nằm về hai phía của đường thẳng yy’

Luyện tập vận dụng 1 trang 91

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 24
Ở Hình 6, hai góc xOy và mOn có phải là hai góc kề nhau hay không? Vì sao?
Phương pháp giải:
2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
Lời giải chi tiết:
Hai góc xOy và mOn không phải là hai góc kề nhau vì không có cạnh nào chung.

Luyện tập vận dụng 2 trang 92

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 25
Ở Hình 9, hai góc mOn và pOn có là hai góc kề nhau hay không? Tính số đo của góc mOp
Phương pháp giải:
2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
Tính chất 2 góc kề nhau
Lời giải chi tiết:
Hai góc mOn và pOn có là hai góc kề nhau vì có đỉnh O chung, cạnh On chung, 2 cạnh còn lại là Om và Op nằm về hai phía so với đường thẳng chứa On.
Vì On nằm trong góc mOp nên:
\widehat{mOn} + \widehat{nOp} = \widehat{mOp} \Longrightarrow 30^{\circ}+60^{\circ} = \widehat{mOp}
\Longrightarrow 90^{\circ} = \widehat{mOp}
Vậy \widehat{mOp} = 90^{\circ}

Hoạt động 3 trang 92

Tìm tổng số đo của góc 110^{\circ} 70^{\circ}
Phương pháp giải:
Tìm tổng số đo của góc
Lời giải chi tiết:
2 góc có tổng số đo là: 110^{\circ} + 70^{\circ} = 180^{\circ}

Hoạt động 4 trang 93

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 26
Quan sát hai góc xOt và yOt ở Hình 10, trong đó Ox và Oy là hai tia đối nhau.
a) Hai góc xOt và yOt có kề nhau không?
b) Tính \widehat{xOt} + \widehat{yOt}
Phương pháp giải:
a) 2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
b) Dựa vào tính chất 2 góc kề nhau, tính tổng số đo
Lời giải chi tiết:
a) Hai góc xOt và yOt là hai góc kề nhau vì có đỉnh O chung, cạnh Ot chung, 2 cạnh còn lại là Ox và Oy nằm về hai phía so với đường thẳng chứa tia Ot
b) Vì tia Ot nằm trong góc xOy nên \widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \widehat{xOy}
\widehat{xOy} = 180^{\circ} (góc bẹt)
Chú ý:
Ta có thể đo số đo 2 góc xOt và yOt rồi tính tổng của chúng

Luyện tập vận dụng 3 trang 93

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 27
Tính góc xOt trong Hình 12
Phương pháp giải:
Sử dụng tính chất : Tổng số đo của 2 góc kề bù bằng 180 độ
Lời giải chi tiết:
Ta có: \widehat{xOt} + \widehat{yOt} = 180^{\circ} (2 góc kề bù)
\Longrightarrow \widehat{xOt} + 120^{\circ} = 180^{\circ}
\Longrightarrow \widehat{xOt} = 180^{\circ} – 120^{\circ} = 60^{\circ}

Hoạt động 5 trang 93

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 28
Quan sát hai góc xOz và yOt ở Hình 13, trong đó, Ox và Oy là hai tia đối nhau, Oz và Ot cũng là hai tia đối nhau và cho biết:
a) Cạnh Ox của góc xOz là tia đối của cạnh nào của góc yOt.
b) Cạnh Oz của góc xOz là tia đối của cạnh nào của góc yOt.
Phương pháp giải:
Hai tia đối nhau nếu chúng có chung gốc và hợp thành 1 đường thẳng
Lời giải chi tiết:
a) Cạnh Ox của góc xOz là tia đối của cạnh Oy của góc yOt.
b) Cạnh Oz của góc xOz là tia đối của cạnh Ot của góc yOt.

Hoạt động 6 trang 94

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 29
Quan sát Hình 15 và giải thích vì sao:
a) Hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù;
b) Hai góc yOz và zOt là hai góc kề bù;
c) \widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{yOz} + \widehat{zOt} \ và \widehat{xOy} = \widehat{zOt}
Phương pháp giải:
+ 2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
+ 2 góc có tổng số đo là 180 độ là 2 góc bù nhau
+ 2 góc kề bù nếu chúng vừa kề nhau, vừa bù nhau
Lời giải chi tiết:
a) Cách 1: Vì 2 góc có chung gốc O, chung cạnh Oy, 2 cạnh còn lại là Ox và Oz nằm về hai phía đối với đường thẳng chứa tia Oy nên hai góc \widehat{xOy} \widehat{yOz} là hai góc kề nhau. Hơn nữa, hai góc \widehat{xOy} \widehat{yOz} có tổng bằng góc \widehat{xOz} =180 độ nên hai góc \widehat{xOy} \widehat{yOz} là hai góc bù nhau.
Vậy hai góc \widehat{xOy} \widehat{yOz} là hai góc kề bù
Cách 2: Vì 2 góc có chung gốc O, chung cạnh Oy, 2 cạnh còn lại là Ox và Oz là hai tia đối nhau nên hai góc \widehat{xOy} \widehat{yOz} là hai góc kề bù.

b) Cách 1: Vì 2 góc có chung gốc O, chung cạnh Oz, 2 cạnh còn lại là Oy và Ot nằm về hai phía đối với đường thẳng chứa tia Oz nên hai góc \widehat{yOz} \widehat{zOt} là hai góc kề nhau. Hơn nữa, hai góc \widehat{yOz} và zOt có tổng bằng góc xOz =180 độ nên hai góc yOz và zOt là hai góc bù nhau.
Vậy hai góc \widehat{yOz} \widehat{zOt} là hai góc kề bù
Cách 2: Vì 2 góc có chung gốc O, chung cạnh Oz, 2 cạnh còn lại là Oy và Ot là hai tia đối nhau nên hai góc \widehat{yOz} \widehat{zOt} là hai góc kề bù.

c) Do \widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz} = 180^{\circ}
\widehat{xOz} + \widehat{zOt} = \widehat{yOt} = 180^{\circ}
Vậy \widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{yOz}+ \widehat{zOt}
\Longrightarrow \widehat{xOy} = \widehat{zOt}
Chú ý: Ta có thể dùng dấu hiệu sau: 2 góc kề bù khi có chung đỉnh, chung một cạnh, 2 cạnh còn lại là 2 tia đối nhau.

Luyện tập vận dụng 4 trang 94

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 30
Tìm số đo x trong Hình 17

Phương pháp giải:
2 góc đối đỉnh thì bằng nhau
Lời giải chi tiết:
Ta có: \widehat{O_{1}} = \widehat{O_{2}} ( 2 góc đối đỉnh). Mà \widehat{O_{1}} = 30^{\circ} \Longrightarrow \widehat{O_{2}} = 30^{\circ}
Ta có: \widehat{O_{2}} + \widehat{O_{3}}+\widehat{O_{4}}= 180^{\circ} (kề bù)
\Longrightarrow x + 30^{\circ} + 90^{\circ} = 180^{\circ}
\Longrightarrow x = 180^{\circ}30^{\circ}90^{\circ} = 60^{\circ}
Vậy x = 60^{\circ}
Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 31

Giải bài tập SGK bài 1 chương 4

Để củng cố lại những kiến thức đã học, các bạn hãy cùng ôn tập qua phần giải đáp chi tiết các bài tập trong SGK bài Góc ở vị trí đặc biệt trang 9 SGK Toán 7 Cánh diều tập 1 dưới đây nhé!

Bài tập 1 trang 94

a) Tìm hai góc kề nhau trong mỗi hình 18a, 18b:
Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 32
b) Tìm hai góc kề bù ở Hình 19.
c) Tìm hai góc đối đỉnh trong mỗi hình 20a, 20b, 20c, 20d:
Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 33

Phương pháp giải:
+ 2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
+ 2 góc có tổng số đo là 180 độ là 2 góc bù nhau
+ 2 góc kề bù nếu chúng vừa kề nhau, vừa bù nhau
+ Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Lời giải chi tiết:
a) Hai góc kề nhau:
Trong hình 18a là: góc \widehat{iAj} và góc \widehat{jAk}
Trong hình 18b là: góc \widehat{eBf} và góc \widehat{fBg} ; góc \widehat{eBf} và góc \widehat{fBh} ; góc \widehat{eBg} và góc \widehat{gBh} ; góc \widehat{fBg} và góc \widehat{gBh}
b) 2 góc kề bù trong Hình 19 là: góc \widehat{xOy} và góc \widehat{yOu} ; góc \widehat{xOz} và góc \widehat{zOu} ; góc \widehat{xOt} và góc \widehat{tOu}
c) 2 góc đối đỉnh:
Trong Hình 20a: Không có vì 2 góc này không có chung đỉnh
Trong Hình 20b: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Trong Hình 20c: góc xOy và góc x’Oy’
Trong Hình 20d: Không có vì không có 2 góc nào mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Bài 2 trang 95

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 34
Quan sát Hình 21 và chỉ ra:
a) Hai góc kề nhau;
b) Hai góc kề bù (khác góc bẹt) ;
c) Hai góc đối đỉnh( khác góc bẹt và góc không).
Phương pháp giải:
+ 2 góc có đỉnh chung, có một cạnh chung, hai cạnh còn lại nằm về hai phía của đường thẳng chứa cạnh chung đó là hai góc kề nhau
+ 2 góc có tổng số đo là 180 độ là 2 góc bù nhau
+ 2 góc kề bù nếu chúng vừa kề nhau, vừa bù nhau
+ Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
Lời giải chi tiết:
a) 2 góc kề nhau là: góc \widehat{ABE} \widehat{EBD} ; góc \widehat{AFG} \widehat{GFE} ; góc \widehat{AEB} \widehat{BED} ; góc \widehat{BCG} \widehat{GCD} ; góc \widehat{FGB} \widehat{BGC} ; góc \widehat{BGC} \widehat{CGE} ; góc \widehat{CGE} \widehat{EGF} ; góc \widehat{EGF} \widehat{FGB} .
b) 2 góc kề bù là: góc \widehat{AFG} \widehat{GFE} ; góc \widehat{BCG} \widehat{GCD} ; góc \widehat{FGB} \widehat{BGC} ; góc \widehat{BGC} \widehat{CGE} ; góc \widehat{CGE} \widehat{EGF} ; góc \widehat{EGF} \widehat{FGB} .
c) 2 góc đối đỉnh là: góc \widehat{FGB} \widehat{CGE} ; góc \widehat{BGC} \widehat{EGF}

Bài 3 trang 95

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 35
Tìm số đo:
a) Góc mOp trong Hình 22a;
b) Góc qPr trong Hình 22b;
c) x,y trong Hình 22c.
Phương pháp giải:
+ Nếu tia On nằm trong góc mOp thì \widehat{mOn} + \widehat{nOp}= \widehat{mOp}
+ 2 góc kề bù có tổng số đo là 180 độ
+ 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau
Lời giải chi tiết:
a) Vì tia On nằm trong góc mOp nên \widehat{mOn} + \widehat{nOp}= \widehat{mOp}
\Longrightarrow 30^{\circ} + 45^{\circ} = \widehat{mOp}
\Longrightarrow 75^{\circ} = \widehat{mOp}
Vậy số đo góc mOp là 75 độ
b) Ta có: \widehat{qPr} + \widehat{rPs} = 180^{\circ} (2 góc kề bù)
\Longrightarrow \widehat{qPr} + 55^{\circ} = 180^{\circ}
\Longrightarrow \widehat{qPr} = 180^{\circ} 55^{\circ} = 125^{\circ}
Vậy số đo góc qPr là 125 độ
c) Ta có: \widehat{tQz} = \widehat{t’Qz’} (2 góc đối đỉnh), mà \widehat{t’Qz’} = 41^{\circ} \Longrightarrow \widehat{tQz} = 41^{\circ}
\widehat{tQz'} + \widehat{z'Qt} = 180^{\circ} ( 2 góc kề bù) nên \widehat{tQz'} + 41^{\circ} = 180^{\circ} \Longrightarrow \widehat{tQz'} + 41^{\circ} = 180^{\circ} \Longrightarrow \widehat{tQz'} = 180^{\circ} - 41^{\circ} = 139^{\circ}
Vậy {x} = 41^{\circ} ; {y} = 139^{\circ} ;

Bài 4 trang 95

Giải SGK Bài 1 trang 90, 91,92,93,94 Chương 4 Toán 7 Cánh Diều Tập 1 36
Hình 23 là một mẫu cửa có vòm tròn của một ngôi nhà. Nếu coi mỗi thanh chắn vòm cửa đó như một cạnh của góc thì các thanh chắn đó tạo ra các góc kề nhau. Theo em, mỗi góc tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa đó khoảng bao nhiêu độ?
Phương pháp giải:
+ Xác định số góc kề nhau được tạo bởi hai thanh chắn vòm cửa.
+ Góc bẹt có số đo là 180 độ.
Lời giải chi tiết:
Có 4 góc kề nhau và bằng nhau được tạo thành, xếp thành góc bẹt, mỗi góc tạo bởi 2 thanh chắn vòm cửa.
Do đó, mỗi góc có số đo: 180^{\circ} : 4 = 45^{\circ}

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của HocThatGioi về Giải SGK bài Góc ở vị trí đặc biệt Chương 4 – 90, 91, 92, 93, 94, 95 Toán 7 Cánh diều tập 1. Hi vọng các bạn có một buổi học thật thú vị và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Chúc các bạn học tốt.

Bài viết khác liên quan đến Lớp 7 - Toán - Góc ở vị trí đặc biệt
Back to top button
Close